Sparebankstiftelsen Hedmark er en regional aktør som vektlegger bærekraft, vekst og utvikling i de lokalsamfunnene vi er en del av.

Bærekraft i Stiftelsen

Stiftelsen skal i alle sammenhenger opptre ansvarlig og i tråd med egne og internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

Prioriterte bærekraftsmål

Med utgangspunkt i Stiftelsens mål og ambisjoner er følgende fire bærekraftsmål prioritert for gaveområdet:

Mål 4: God utdanning

 «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle».

Styrket utdanning og forskning i Hedmark er viktig for å kunne tilby gode utdanningsmuligheter for å tiltrekke oss kompetanse og for å sikre utviklingssamarbeid og økt innovasjon. Samtidig er det viktig å stimulere til næringsutvikling som gjør at vi beholder kompetansen i regionen. Vi vil bidra til å øke kvaliteten i utdanningstilbudet i vår region, stimulere til økt samarbeid mellom skole og næringsliv og bidra til økt forskningsinnsats og kunnskapsnettverk. Styrket forskning og utdanning er selve fundamentet for regionens videre vekstmuligheter.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

«Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon».

Stiftelsens formål er å bidra til vekst og utvikling i Hedmark. Gjennom gavetildelinger ønsker Sparebankstiftelsen Hedmark å bidra til nyskaping og næringsutvikling, fortrinnsvis gjennom å bidra med risikokapital til næringslivet, finansiere kunnskapsutvikling og bygge attraktive kompetansemiljøer. Stiftelsen har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større regionalt ansvar på dette området som et prioritert område for vekst i fylket.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige».

Bolyst og barn/ungdomsutfoldelse er viktig for å skape et levende Hedmarkssamfunn. Vi vil gjennom vår gaveutdeling signalisere og kommunisere bred støtte til den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og foreninger i lokalsamfunnene i Hedmark.

Stolthet og tilhørighet til Hedmark skal bidra til å gjøre Hedmark til et attraktivt område som appellerer til økt bosetning og tiltrekning av mennesker og virksomhet fra andre deler av landet. Vi vil støtte opp rundt arenaer og aktiviteter som formidler vår kultur og historie. Stiftelsen skal bidra til å bygge bærekraftige og robuste sentra som gjennom sin attraktivitet kan konkurrere på et nasjonalt plan om bosetting og på et internasjonalt plan om kompetanse, næringsutvikling og innovasjon.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem».

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 C, dersom verden ønsker å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. Stiftelsen kan ta en regional rolle gjennom blant annet å styrke gavesøkernes evne til å motvirke eller redusere konsekvensene av sine prosjekter, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om klima på mer generell basis.

Bærekraftig utvikling

Begrepet bærekraftig utvikling defineres i henhold til FN som «…utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov», og er knyttet til «de tre dimensjonene»: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse tre dimensjonene, og sammenhengen mellom de, er utgangspunktet for FNs 17 bærekraftsmål og 169 underliggende delmål.

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og samfunn. De gjelder for alle land i verden, både rike og fattige. Selv om mange av målene er oppfylt i Norge gjenstår mye arbeid også her.

Stiftelsens bærekraftstrategi skal tydeliggjøre og være retningsgivende for Stiftelsens arbeid med bærekraft og skal:

 • være en støtte i vurderinger og beslutninger som tas i organisasjonen.
 • tydeliggjøre overfor omgivelsene hvordan bærekraft er integrert i Stiftelsens virksomhet og hvordan det gir rammer for våre beslutninger.

Bærekraft i våre virksomhetsområder

Stiftelsens strategi for bærekraft er relatert til våre virksomhetsområder:

 • Eierskap
 • Kapitalforvaltning
 • Egen organisasjon
 • Gaver

For å realisere sitt formål skal Stiftelsen ha evigvarende og bærekraftig drift som grunnlag for virksomheten. Formålsrealisering innebærer et krav om god realavkastning på Stiftelsens verdier over tid.

Eierskap

Stiftelsen skal være en pådriver for bærekraftig forretningsdrift i Sparebank 1 Østlandet.

Stiftelsen forventer at SpareBank 1 Østlandet til enhver tid har et oppdatert offentlig dokument som redegjør for bankens holdning til eierskap og selskapsledelse, samt et offentlig tilgjengelig etisk regelverk. Stiftelsen forventer videre at SpareBank 1 Østlandet skal medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom ansvarlig forretningsdrift.

Dette innebærer blant annet å ivareta hensynet til etikk, miljø og sosiale forhold, og Stiftelsen er opptatt av at banken til enhver tid har oppdaterte og transparente retningslinjer på disse områdene. Det at banken publiserer dokumenter på disse områdene betyr også at Stiftelsen forventer at dokumentene følges aktivt opp. Stiftelsen mener banken bør følge de retningslinjer for finansiering av og investeringer i selskaper som til enhver tid gjelder for Statens Pensjonsfond Innland (Folketrygdfondet) og Statens Pensjonsfond Utland. Det vises for øvrig til Stiftelsens eierforventningsdokument.

Kapitalforvaltning

Stiftelsen skal ikke foreta investeringer som er forbundet med uetiske handlinger, krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

Ansvarlige investeringer håndteres indirekte gjennom forvaltere. Retningslinjer for ansvarlige investeringer skal samsvare med Stiftelsens generelle retningslinjer for bærekraft.

Internt i Stiftelsen

Stiftelsens virksomhet er avhengig av tillit fra sine interessenter, gavesøkere, offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig og skal gi saklig og riktig informasjon på en åpen og ærlig måte om Stiftelsens virksomhet.

Stiftelsens medarbeidere skal kjennetegnes ved at de har en høy etisk standard. Dette innebærer at hver enkelt medarbeider skal vise en atferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig og som er i henhold til de normer, regler og lover som ellers gjelder i samfunnet. Vi skal:

 • kjennetegnes av høy etisk standard, god eierstyring og selskapsledelse.
 • ha nulltoleranse for korrupsjon.
 • ha en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon til alle interessenter.
 • være en aktiv og lyttende samfunnsaktør.
 • Holde orden i eget hus med tanke på klima/miljø og handlinger som kan oppfattes som uetiske.

Gaver

Stiftelsen skal i sin gavevirksomhet legge grunn at alle tildelinger er bærekraftige med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og i henhold til Stiftelsens bærekraftstrategi.

Gaveområdet er utgangspunktet for de bærekraftsmål Stiftelsen setter for egen virksomhet. Innenfor de to andre virksomhetsområdene – eierskap og kapitalforvaltning – setter Stiftelsen rammene og det håndteres i det daglige av hhv banken og våre forvaltere.