kroner

er stiftelsens totale verdier fordelt på egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet, investeringer i likvide verdipapirer, samt bankinnskudd. Følg utviklingen av SpareBank 1 Østlandet (SPOL) på Oslo Børs.

 • Eierskap

  Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eierstyringsprinsipper. Stiftelsen skal aktivt gjennom digitale kanaler og ved deltakelse i investormøter og i andre sammenhenger informere om sin virksomhet og eierstrategi til investorer og andre interessenter.

  Stiftelsen ønsker gjennom godt samarbeid med banken å bidra til høy verdiskaping. «Går det godt for banken går det godt for stiftelsen».

  • stiftelsen skal være en langsiktig og stor eier med minst 50 prosent eierandel i Sparebank 1 Østlandet.
  • stiftelsen skal utøve et forutsigbart og aktivt eierskap
  • stiftelsen skal utøve eierskapet ved å delta i styrende organer.
  • stiftelsen skal være en resultatorientert eier som vektlegger langsiktig lønnsomhet.
  • stiftelsen skal kommunisere et langsiktig perspektiv i sitt eierskap.
  • stiftelsen skal være en pådriver for utvikling av banken med et profesjonelt styre og lederskap i banken.
  • stiftelsen skal posisjonere seg som en kapitalsterk stiftelse med evne til å delta i emisjoner i banken
  • stiftelsen skal være en god og profesjonell eier

   

 • Lønnsomhet og utbytte

  Stiftelsens finansielle mål for eierskapet i banken bygger på alminnelige og generelle prinsipper som gjelder for en profesjonell, langsiktig eier. Dette innebærer:

  • avkastning på egenkapitalbevisene på linje med de mest lønnsomme regionsparebankene i landet, hensyntatt soliditet.
  • konkurransedyktig utbytte, hensyntatt bankens soliditetsmål og strategiske ambisjoner.
  • stiftelsen skal være en viktig aktør i regionen gjennom rollen som største eier i banken
  • stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark fylke.
  • støttetildelingen skal aldri få et omfang som truer stiftelsens evne til å delta i emisjoner i banken og opprettholde mer enn 50 prosent eierskap.
  • stiftelsen vil arbeide for at SpareBank1 Østlandets hovedkontor forblir i Hedmark.

   

 • Kapitalforvalting

  Stiftelsens kapitalforvaltning omfatter rentepapirer med lav risiko og høy likviditet. Stiftelsens reserver skal bestå av høylikvide verdipapirer eller bankinnskudd. Kostnaden med en slik strategi er at man ikke oppnår den samme avkastningen på kapitalen som ved en mindre konservativ strategi.

  Stiftelsen skal eie minst 50 prosent av SpareBank 1 Østlandets utstedte egenkapitalbevis. Stiftelsen kan beholde eller øke sin eierandel ved å kjøpe egenkapitalbevis i markedet og ved deltakelse i emisjoner. Betingelsen for å kunne foreta slike disposisjoner er at stiftelsen har tilgjengelig likviditet.