Sparebankstiftelsen Hedmark eier rundt 52 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet. Stiftelsen skal bidra til at SpareBank 1 Østlandet er en moderne og lønnsom bank som skaper verdier for bankens egenkapitalbeviseiere.

 

Følg utviklingen av SpareBank 1 Østlandet (SPOL) på Oslo Børs.

 

Sparebankstiftelsen Hedmark har utarbeidet et eget dokument om våre forventninger som hovedeier som du kan laste ned her: Eierforventningsdokument – Revidert 15.02.2023

 • Eierskap og eierforventninger

  Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom nær 175 års bankdrift i fylket. Vi bidrar til bankens videre utvikling og sørger for at store verdier føres tilbake til samfunnet og befolkningen i Hedmark.

  Sparebankstiftelsen Hedmark eier ca. 52,1 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet. I henhold til vedtektene skal Stiftelsen eie mer enn 1/3 av bankens egenkapitalbevis.

  Som en kompetent eier skal Stiftelsen bidra til at SpareBank 1 Østlandet skaper verdier for bankens egenkapitalbeviseiere. Stiftelsen har også et viktig formål som en egenkapitalkilde for banken dersom det oppstår et kapitalbehov i SpareBank 1 Østlandet i fremtiden.

  Sparebankstiftelsen Hedmark er en selveiende stiftelse. Stiftelsen skal forvaltes av representanter bosatt i Hedmark.

  Sparebankstiftelsen Hedmark skal gjennom sitt strategiske eierskap i banken og gavevirksomheten bidra til å utvikle regionen til beste for både innbyggere og næringsliv. Eierskapet i SpareBank 1 Østlandet er fundamentet for Stiftelsens virksomhet og bidrag til Hedmark. Stiftelsen bygger gradvis opp en investeringskapital ved siden av dette eierskapet.

  Vårt hovedmål med eierskapet er å bevare og videreutvikle Stiftelsens verdier. Det skjer best gjennom å sikre en moderne, konkurransedyktig, solid og lønnsom bank; som vokser med kundenes behov og bidrar til kapital og utvikling i sitt område. Dette må skje innenfor en ramme av sosialt ansvar og samfunnsbygging.

  Forventningsdokument

  Sparebankstiftelsen Hedmark har utarbeidet et dokument for å informere finansmarkedet om hvem Sparebankstiftelsen Hedmark er, hvordan vi vil opptre som eier i SpareBank 1 Østlandet og våre forventninger som hovedeier.

  Målet er at forventningsdokumentet gir økt kunnskap om Sparebankstiftelsen Hedmark som en langsiktig, kapitalsterk og profesjonell eier i SpareBank 1 Østlandet, og at dette bidrar positivt til interessen egenkapitalbeviset i SpareBank 1 Østlandet.

  Forventningsdokumentet kan du laste ned her:

  Eierforventningsdokument – Revidert 15.02.2023

  Ownership and shareholder expectations – Revised 15.02.2023

   

 • Lønnsomhet og utbytte

  Stiftelsens finansielle mål for eierskapet i banken bygger på alminnelige og generelle prinsipper som gjelder for en profesjonell, langsiktig eier. Dette innebærer:

  • avkastning på egenkapitalbevisene på linje med de mest lønnsomme regionsparebankene i landet, hensyntatt soliditet.
  • konkurransedyktig utbytte, hensyntatt bankens soliditetsmål og strategiske ambisjoner.
  • stiftelsen skal være en viktig aktør i regionen gjennom rollen som største eier i banken
  • stiftelsens gavevirksomhet skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark fylke.
  • støttetildelingen skal aldri få et omfang som truer stiftelsens evne til å delta i emisjoner i banken og opprettholde mer enn 50 prosent eierskap.
  • stiftelsen vil arbeide for at SpareBank1 Østlandets hovedkontor forblir i Hedmark.

   

 • Kapitalforvalting

  Stiftelsens kapitalforvaltning omfatter rentepapirer med lav risiko og høy likviditet. Stiftelsens reserver skal bestå av høylikvide verdipapirer eller bankinnskudd. Kostnaden med en slik strategi er at man ikke oppnår den samme avkastningen på kapitalen som ved en mindre konservativ strategi.

  Stiftelsen skal eie minst 50 prosent av SpareBank 1 Østlandets utstedte egenkapitalbevis. Stiftelsen kan beholde eller øke sin eierandel ved å kjøpe egenkapitalbevis i markedet og ved deltakelse i emisjoner. Betingelsen for å kunne foreta slike disposisjoner er at stiftelsen har tilgjengelig likviditet.