Søk om støtte
 • Ofte stilte spørsmål
  Hva kan jeg søke om støtte til?

  Du kan søke om gave til tiltak og prosjekter innenfor følgende formål:

  • idrett og friluftsliv
  • kultur og samfunn
  • humanitære formål
  • kunnskap
  • næringsutvikling og entreprenørskap

   

  Hvem kan søke om støtte?

  Alle kan søke støtte dersom prosjektet finner sted i Hedmark, men prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.
  Søknadsskjemaet er knyttet opp mot Brønnøysundregisteret, og organisasjonen som søker må ha virksomhet i fylket.

   

  Hva øker sjansen for å få støtte?

  I en søknad vil det legges positiv vekt på:

  • at prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
  • at det kommer mange til gode (allmennytte)
  • at det gir stimulans og opplevelser til barn og unge
  • at det skaper aktivitet
  • at det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • at det utløser annen finansiering

  Vi oppfordrer til samarbeid med andre. At flere er engasjert i det samme prosjektet ser vi som veldig positivt.

   

  Hva gis det ikke støtte til?

  Stiftelsen innvilger ikke gaver til:

  • kommersielle formål for enkeltbedrifter
  • private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner
  •  offentlige velferds- eller kjerneoppgaver
  • anlegg og infrastrukturprosjekter i offentlig regi
  • formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
  • kunstproduksjon
  • religiøse eller partipolitiske formål
  • lukkede medlemsorganisasjoner
  • støtte til reise og turneringer
  • nødhjelp og bistand
  • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader

   

  Når er søknadsfristen?

  Det er to søknadsfrister og utdelinger i året – 1. april og 1. oktober.

  Søknadsportalen er imidlertid alltid åpen, så søknad kan skrives når som helst. Søknadsskjemaet kan lagres underveis i søknadsprosessen.

   

  Må jeg bruke søknadsskjema?

  Ja. Søknadsskjema finner du på disse nettsidene og de er åpne til enhver tid.

   

  Kan det være med andre bidragsytere?

  Helt klart. Vi ser det som svært positivt at flere er med på spleiselaget.

   

  Kan jeg søke stiftelsen om midler flere ganger?

  Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn rapport på det aktuelle prosjektet før dere kan søke igjen.

   

  Gir dere støtte til prosjekter i andre deler av Norge?

  Nei, vi støtter aktiviteter som finner sted i Hedmark.

   

  Kan jeg sende inn vedlegg til søknadsskjemaet?

  På søknadsskjemaet er det mulig å legge ved vedlegg i form av bilder, tegninger, årsregnskap etc. Vi får mange søknader i året, og for at vi skal kunne vurdere hver eneste søknad best mulig, må teksten i søknaden begrenses til feltene i søknadsskjemaet. Vi tar kontakt med deg dersom vi har behov for mer informasjon enn hva som fremkommer av søknadsteksten i skjemaet.

   

  Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

  Når søknaden sendes via nettsidene våre skal du motta en bekreftelse på at den er sendt og levert. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Etter søknadsfristens utløp slettes søknader som ikke er sendt inn og man må eventuelt søke på nytt.

  Har du ikke mottatt en slik bekreftelse, kontakt oss på post@sbsh.no.

   

  Når får jeg svar på søknaden?

  Alle søkere får svar på epost. Gavemottakere blir i tillegg oppringt. For vårens søknader (med søknadsfrist 1. april) blir det gitt svar i løpet av mai og for høstens søknader (med søknadsfrist 1. oktober) blir det gitt svar i løpet av november.

  Alle avgjørelser om hvem som får støtte tas av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark. Avslag begrunnes ikke.

   

  Skal søknadssummen være med eller uten merverdiavgift?

  Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift.

   

  Hvor stort beløp kan det søkes om?

  Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse, behov for finansiering osv. Sjekk våre tidligere tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

   

  Hvordan skjer utbetaling av tildelt gave?

  Utbetalingstidspunkt er avhengig av prosjektets art og de betingelser som er knyttet til gavetildelingen. I noen tilfeller vil gaven utbetales rett etter vedtak om tildeling. I andre tilfeller vil det stilles krav om prosjektplan, fullfinansiering eller at gaven først blir utbetalt etter ferdigstillelse. Ved bevilgning over flere år er det krav om årlig rapportering.

   

  Må jeg sende inn rapport?

  Du må sende inn en rapport som viser at prosjektet som har mottatt gave ble gjennomført slik det ble beskrevet i søknaden. Er det avvik i forhold søknaden må Stiftelsen umiddelbart informeres om dette. Vesentlige avvik kan resultere i at gaven blir trukket tilbake.

  Har gaven en tidsfrist?

  Gavetildelinger hvor prosjektet ikke er igangsatt ett år etter tildelingen blir trukket tilbake, om ikke annet er avtalt. Blir gaven trukket tilbake må man søke på nytt.

   

  Hvorfor er søknad om støtte til prosjekter begrenset til Hedmark?

  Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Sparebanken Hedmark virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansforetaksloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene har sitt utspring.

  De siste årene har det kommet over 20 nye sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor.

  Andre sparebankstiftelser: Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og vil i hovedsak drive sitt allmennyttige arbeid i dette området.

  Du finner oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.

  Andre stiftelser: Gjensidigestiftelsen. Formål: Skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Fritt Ord. Stiftelsens fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge.

  Legathåndboken: Oversikt over alle støtteordninger finner du her: Legathåndboken.no

   

  Er Sparebankstiftelsen Hedmark en del av SpareBank 1 Østlandet?

  Nei. Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig finansstiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen er den største eieren av SpareBank 1 Østlandet og gavene som deles ut kommer i all hovedsak fra utbyttet på egenkapitalbevisene i banken.

   

  Har du andre spørsmål er det bare å ta kontakt med en av oss i Stiftelsen.

Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å skape et levende samfunn i hele Hedmark. Våre bidrag skal være med å gjøre Hedmark til et attraktivt område med økt bosetting og tiltrekning av mennesker og virksomheter fra hele landet.

Vi støtter opp rundt arenaer og aktiviteter som formidler vår kultur og historie, som gir befolkningen en stolt tilhørighet til Hedmark.

Vi ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og foreninger i lokalsamfunnene, og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge i våre tildelinger.

Utdanning og forskning støttes for å kunne tilby gode utdanningsmuligheter, og kunne tiltrekke oss kompetanse og økt innovasjon.

Stiftelsen ønsker gjennom gavetildelinger å bidra til  nyskaping og næringsutvikling, og har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større regionalt ansvar på dette området. Vi skal bidra til vekst og utvikling i fylket.

Det gis ikke støtte til følgende:

 • kommersielle formål for enkeltbedrifter
 • private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner
 • offentlige velferds- eller kjerneoppgaver
 • anlegg og infrastrukturprosjekter i offentlig regi
 • formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
 • kunstproduksjon
 • religiøse eller partipolitiske formål
 • lukkede medlemsorganisasjoner
 • støtte til reise og turneringer
 • nødhjelp og bistand
 • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader