Søk om støtte

Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å skape et levende samfunn i hele Hedmark. Våre bidrag skal være med å gjøre Hedmark til et attraktivt område med økt bosetting og tiltrekning av mennesker og virksomheter fra hele landet. Vi støtter opp rundt arenaer og aktiviteter som formidler vår kultur og historie, som gir befolkningen en stolt tilhørighet til Hedmark.

Vi ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen blant lag og foreninger i lokalsamfunnene, og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge i våre tildelinger.

Utdanning og forskning støttes for å kunne tilby gode utdanningsmuligheter, og kunne tiltrekke oss kompetanse og økt innovasjon.

Stiftelsen ønsker gjennom gavetildelinger å bidra til  nyskaping og næringsutvikling, og har gode finansielle forutsetninger for å kunne ta et større regionalt ansvar på dette området. Vi skal bidra til vekst og utvikling i fylket.

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål: 

 • Hva kan jeg søke om støtte til?

  Du kan søke om gave til tiltak og prosjekter innenfor følgende formål:

  • idrett og friluftsliv
  • kultur og samfunn
  • humanitære formål
  • kunnskap
  • næringsutvikling og entreprenørskap

  Stiftelsen gir kun gaver til tiltak og prosjekter i Hedmark
  Prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.

 • Hvem kan søke om støtte?

  Du kan søke om støtte dersom prosjektet finner sted i Hedmark.
  Søknadsskjemaet er knyttet opp mot Brønnøysundregisteret, og organisasjonen som søker må være registrert i foretaksregisteret og ha virksomhet i fylket.

 • Hva øker sjansen for å få støtte?

  I en søknad vil det legges positiv vekt på:

  • at prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
  • at det kommer mange til gode (allmennytte)
  • at det gir stimulans og opplevelser til barn og unge
  • at det skaper aktivitet
  • at det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • at det utløser annen finansiering

  Stiftelsen fullfinansierer svært sjelden prosjekter. Vi oppfordrer til samarbeid med andre. At flere er engasjert i det samme prosjektet ser vi som veldig positivt. Du som søker bør derfor ha en plan for øvrig finansiering av prosjektet/tiltaket når du sender inn søknaden. Finansieringsplanen skal spesifiseres i søknaden.

 • Hva gis det ikke støtte til?

  Stiftelsen innvilger ikke gaver til:

  • kommersielle formål for enkeltbedrifter
  • private kommersielle interesser eller støtte til enkeltpersoner
  • offentlige velferds- eller kjerneoppgaver
  • anlegg og infrastrukturprosjekter i offentlig regi
  • ren drift (lønn, husleie, strøm etc)
  • formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
  • kunstproduksjon
  • religiøse eller partipolitiske organisasjoner og formål
  • lukkede medlemsorganisasjoner
  • støtte til reiser, seminarer, kurs eller turneringer
  • nødhjelp og bistand
  • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader

  Stiftelsen gir i utgangspunktet ikke gave til restaurering av gamle bygg, med mindre restaureringens hensikt er å skape aktivitet for allmennheten, spesielt for barn og unge.

 • Kan velforeninger søke?

  Velforeninger kan søke, men tiltaket må være til nytte og tilgjengelig for allmennheten, ikke kun for velforeningen.

 • Må jeg bruke søknadsskjema?

  Ja. Søknadsskjema finner du på disse nettsidene og de er åpne til enhver tid.

 • Når er søknadsfristen?

  Det er to søknadsfrister og utdelinger i året – 1. april og 1. oktober.

  Søknadsportalen er imidlertid alltid åpen, så søknad kan skrives når som helst. Søknadsskjemaet kan lagres underveis i søknadsprosessen.

 • Kan det være med andre bidragsytere?

  Helt klart. Vi ser det som svært positivt i vår søknadsvurdering at flere er med på spleiselaget.

 • Hvor stort beløp kan det søkes om?

  Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse. Vi vil understreke at Stiftelsen svært sjelden fullfinansierer prosjekter og at søker bør ha en plan for øvrig finansiering av prosjektet når søknad sendes inn. Sjekk våre tidligere tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

 • Kan jeg søke stiftelsen om midler flere ganger?

  Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn rapport på det aktuelle prosjektet før dere kan søke igjen.

 • Kan jeg søke andre steder?

  De siste årene har det kommet over 20 nye sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor.

  Andre sparebankstiftelser: Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og vil i hovedsak drive sitt allmennyttige arbeid i dette området.
  Du finner oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.

  Andre stiftelser: Gjensidigestiftelsen. Formål: Skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Fritt Ord. Stiftelsens fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge.
  Legathåndboken: Oversikt over alle støtteordninger finner du her: Legathåndboken.no

 • Kan jeg sende inn vedlegg til søknadsskjemaet?

  På søknadsskjemaet er det mulig å legge ved vedlegg i form av bilder, tegninger, årsregnskap etc. Vi får mange søknader i året, og for at vi skal kunne vurdere hver eneste søknad best mulig, skal søknadsteksten begrenses til feltene i søknadsskjemaet. Vi tar kontakt med deg dersom vi har behov for mer informasjon enn hva som fremkommer av søknadsteksten i skjemaet.

 • Kan søknaden lagres underveis?

  Søknaden kan redigeres som “kladd” etter at den er opprettet, lagringen skjer automatisk mens du jobber med søknaden.
  Etter at du har valgt “send inn søknad” kan den ikke lenger redigeres. Har du likevel behov for endringer, må du ta kontakt med Stiftelsen på post@sbsh.no.

 • Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

  Når søknaden sendes via nettsidene våre skal du motta en bekreftelse på at den er sendt og levert. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Etter søknadsfristens utløp slettes søknader som ligger lagret som kladd og ikke er sendt inn.
  Har du ikke mottatt bekreftelse på innsendt søknad, kontakt oss på post@sbsh.no.

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Alle søkere får svar på epost. Gavemottakere av gavebeløp over 20 000 kroner blir i tillegg oppringt. For vårens søknader (med søknadsfrist 1. april) blir det gitt svar i løpet av mai og for høstens søknader (med søknadsfrist 1. oktober) blir det gitt svar i løpet av november.
  Alle avgjørelser om hvem som får støtte tas av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark. Avslag begrunnes ikke.

 • Skal søknadssummen være med eller uten merverdiavgift?

  Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift.

 • Hvordan skjer utbetaling av tildelt gave?

  Utbetalingstidspunkt er avhengig av prosjektets art og de betingelser som er knyttet til gavetildelingen. I noen tilfeller vil gaven utbetales rett etter vedtak om tildeling. I andre tilfeller vil det stilles krav om prosjektplan, fullfinansiering eller at gaven først blir utbetalt etter ferdigstillelse. Ved bevilgning over flere år er det krav om årlig rapportering.

 • Må jeg sende inn rapport?

  Du må sende inn en rapport som viser at prosjektet som har mottatt gave ble gjennomført slik det ble beskrevet i søknaden. Er det avvik i forhold søknaden må Stiftelsen umiddelbart informeres om dette. Vesentlige avvik kan resultere i at gaven blir trukket tilbake.

 • Har gaven en tidsfrist?

  Gavetildelinger hvor prosjektet ikke er igangsatt ett år etter tildelingen, blir trukket tilbake, om ikke annet er avtalt. Blir gaven trukket tilbake kan man søke på nytt. For prosjekter hvor utbetaling har funnet sted, men hvor prosjektet allikevel ikke ble gjennomført som omsøkt, vil Stiftelsen kunne sende krav om tilbakebetaling.

 • Gir dere støtte til prosjekter i andre deler av Norge?

  Nei, vi støtter aktiviteter som finner sted i Hedmark.

 • Hvorfor er søknad om støtte til prosjekter begrenset til Hedmark?

  Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Sparebanken Hedmark virket, og hvor stiftelsens penger opprinnelig kommer fra. Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansforetaksloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke pengene til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene har sitt utspring.

 • Er Sparebankstiftelsen Hedmark en del av SpareBank 1 Østlandet?

  Nei. Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig finansstiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen er den største eieren av SpareBank 1 Østlandet og gavene som deles ut kommer i all hovedsak fra utbyttet fra eierskapet i banken.