Støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal bidra til å skape et aktivt og levende samfunn i hele Hedmark. Vi ønsker å støtte den frivillige og ofte dugnadsbaserte innsatsen i lokalsamfunnene og prioriterer prosjekter rettet mot barn og unge.

 

Søknadsfristene er 1. april og 1. oktober.

Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter og tiltak innenfor følgende områder:

Kultur og samfunn

Prosjekter som øker interessen for kunst og kultur, sørger for god formidling til allmennheten, tar vare på og skaper forståelse for vår kulturarv og bidrar til gode lokale møteplasser for samhold og felles opplevelser.

Idrett og friluftsliv

Prosjekter som legger til rette for fysisk aktivitet og lek, inviterer til økt friluftsliv, bidrar til økt forståelse og nysgjerrighet for sammenhengene i naturen og styrker det frivillige beredskapsarbeidet.

Kunnskap

Vi støtter tiltak som fremmer entreprenørskap og skaperevner, øker barn og unges ferdigheter og lærelyst, utvikler arenaer for samhandling og kunnskapsdeling, samt styrke høyere utdanning og forskning.

Humanitære formål

Vi støtter tiltak som legger til rette for aktiviteter og prosjekter for grupper med spesielle behov, tiltak som bidrar til at alle barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi, samt prosjekter som bidrar til inkludering i lokalsamfunnet.

Stiftelsen initierer også egne prosjekter. For tiden er det også mulig å søke om støtte til:

 • Hele laget – økonomisk støtte til lag og foreninger for å hjelpe barn og unge med svak familieøkonomi.
 • Draktstøtte – hvor idrettslag i Hedmark kan søke støtte til drakter for barn og unge.

Er du usikker på om ditt prosjekt faller innenfor Stiftelsens formål, kan du ta kontakt med oss eller lese mer om våre tildelingskriterier under «Ofte stilte spørsmål» nedenfor. Ta gjerne også en titt på tiltak som vi har støttet tidligere.

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål:

 • Hva kan jeg søke om støtte til?

  Du kan søke om støtte til tiltak og prosjekter innenfor følgende formål:

  • idrett og friluftsliv
  • kultur og samfunn
  • humanitære formål
  • kunnskap

  Stiftelsen gir gaver til tiltak og prosjekter i tidligere Hedmark fylke
  Prosjekter rettet mot barn og unge blir prioritert.

 • Hvem kan søke om støtte?

  Du kan søke om støtte dersom prosjektet finner sted i tidligere Hedmark fylke.
  Søknadsskjemaet er knyttet opp mot Brønnøysundregisteret, og organisasjonen som søker må være registrert i foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak og kommersielle selskaper kan ikke søke om støtte.

 • Hva øker sjansen for å få støtte?

  I en søknad vil det legges positiv vekt på:

  • at prosjektet eller tiltaket har verdi over tid
  • at det kommer mange til gode (allmennytte)
  • at det gir stimulans og opplevelser til barn og unge
  • at det skaper aktivitet
  • at det er tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje
  • at det utløser annen finansiering

  Stiftelsen fullfinansierer svært sjelden prosjekter. Vi oppfordrer til samarbeid med andre. At flere er engasjert i det samme prosjektet ser vi som veldig positivt. Du som søker bør derfor ha en plan for øvrig finansiering av prosjektet/tiltaket når du sender inn søknaden. Finansieringsplanen skal spesifiseres i søknaden.

 • Hva gis det ikke støtte til?
  • kommersielle formål eller prosjekter i regi av bedrifter og enkeltpersoner
  • offentlige velferds- eller kjerneoppgaver
  • anleggs- og infrastrukturprosjekter i offentlig regi
  • ren drift (lønn, husleie, strøm etc)
  • formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet
  • religiøse eller partipolitiske organisasjoner og formål
  • lukkede medlemsorganisasjoner
  • støtte til reiser, seminarer, kurs eller turneringer (unntak er enkelte humanitære formål og Hele Laget)
  • nødhjelp og bistand
  • allerede gjennomførte prosjekter og påløpte kostnader

   

 • Må jeg bruke søknadsskjema?

  Ja. Søknadsskjema finner du på disse nettsidene og de er åpne til enhver tid. Vi tar ikke i mot søknader sendt på epost eller i posten.

 • Når er søknadsfristen?

  Det er to søknadsfrister og utdelinger i året – 1. april og 1. oktober.

  Søknadsportalen er imidlertid alltid åpen, så søknad kan skrives når som helst. Søknadsskjemaet kan lagres underveis i søknadsprosessen.

 • Kan det være med andre bidragsytere?

  Helt klart. Vi ser det som svært positivt i vår søknadsvurdering at flere er med på spleiselaget.

 • Hvor stort beløp kan det søkes om?

  Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp dere ønsker å søke om avhengig av tiltakets størrelse. Vi vil understreke at Stiftelsen svært sjelden fullfinansierer prosjekter og at søker bør ha en plan for øvrig finansiering av prosjektet når søknad sendes inn. Sjekk våre tidligere tildelinger for å se hva andre har fått støtte til.

 • Kan jeg søke stiftelsen om midler flere ganger?

  Ja, det går fint. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn rapport på det aktuelle prosjektet før dere kan søke igjen.

 • Kan jeg søke andre steder?

  Det er nærmere 40 sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sjekk gjerne om det finnes en sparebankstiftelse eller en sparebank der du bor.

  Andre sparebankstiftelser: Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og vil i hovedsak drive sitt allmennyttige arbeid i dette området.
  Du finner oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.

  Andre stiftelser: Gjensidigestiftelsen. Formål: Skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge. Fritt Ord. Stiftelsens fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge.
  Legathåndboken: Oversikt over alle støtteordninger finner du her: Legathåndboken.no

 • Kan jeg sende inn vedlegg til søknadsskjemaet?

  På søknadsskjemaet er det mulig å legge ved vedlegg i form av bilder, tegninger, årsregnskap etc. Vi får mange søknader i året, og for at vi skal kunne vurdere hver eneste søknad best mulig, skal søknadsteksten begrenses til feltene i søknadsskjemaet. Vi tar kontakt med deg dersom vi har behov for mer informasjon enn hva som fremkommer av søknadsteksten i skjemaet.

 • Kan søknaden lagres underveis?

  Søknaden kan redigeres etter at den er opprettet og lagringen skjer automatisk mens du jobber med søknaden. Du kan åpne søknaden din så mange ganger du ønsker.
  Etter at du har valgt “send inn søknad” kan den imidlertid ikke lenger redigeres. Har du likevel behov for endringer, må du ta kontakt med Stiftelsen på post@sbsh.no.

 • Hvordan vet jeg at søknaden har kommet frem?

  Når søknaden sendes via nettsidene våre skal du motta en bekreftelse på at den er sendt og levert. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Etter søknadsfristens utløp slettes søknader som ligger lagret som kladd og ikke er sendt inn.
  Har du ikke mottatt bekreftelse på innsendt søknad, kontakt oss på post@sbsh.no.

 • Kan FAU søke om støtte?

  FAU kan søke om støtte til materialer til dugnadsprosjekter som for eksempel skolehage, lavvo. gapahuk etc. Oppad begrenset til 100.000 kroner.

 • Kan velforeninger søke?

  Velforeninger kan søke, men tiltaket må være til nytte og tilgjengelig for allmennheten, ikke kun for velforeningen.

 • Når får jeg svar på søknaden?

  Alle søkere får svar på epost. For vårens søknader (med søknadsfrist 1. april) blir det gitt svar i begynnelsen av juni og for høstens søknader (med søknadsfrist 1. oktober) blir det gitt svar i begynnelsen av desember.
  Alle avgjørelser om hvem som får støtte tas av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark. Avslag begrunnes ikke.

 • Skal søknadssummen være med eller uten merverdiavgift?

  Søknadssummen skal være inkludert merverdiavgift.

 • Hvordan skjer utbetaling av tildelt gave?

  Utbetalingstidspunkt er avhengig av prosjektets art og de betingelser som er knyttet til gavetildelingen. I de fleste tilfeller stilles det krav om dokumentasjon i form av ordrebekreftelse eller kvittering. I noen tilfeller vil det også stilles krav om prosjektplan, fullfinansiering eller at gaven først blir utbetalt etter ferdigstillelse. Ved bevilgning over flere år er det krav om årlig eller halvårlig rapportering.

 • Slik sender du inn en rapport.

  Rapporten finner du ved å logge deg inn på søknaden dere sendte. Alle som har mottatt gave fra Stiftelsen må sende inn en rapport når prosjektet er gjennomført. Rapporten skal vise at prosjektet som har mottatt gave ble gjennomført slik det ble beskrevet i søknaden. Er det avvik i forhold søknaden må Stiftelsen umiddelbart informeres om dette. Vesentlige avvik kan resultere i at gaven blir trukket tilbake.

 • Har gaven en tidsfrist?

  Gavetildelinger hvor prosjektet ikke er igangsatt ett år etter tildelingen, blir trukket tilbake, om ikke annet er avtalt. Blir gaven trukket tilbake kan man søke på nytt.

 • Gir dere støtte til prosjekter i andre deler av Norge?

  Nei, vi støtter aktiviteter som finner sted i tidligere Hedmark fylke.

 • Hvorfor er søknad om støtte til prosjekter begrenset til Hedmark?

  Stiftelsens formål er å gi midler tilbake til det lokalsamfunnet der tidligere Sparebanken Hedmark virket, og hvor stiftelsens kapital opprinnelig kommer fra. Regelen om at midlene skal tilfalle opprinnelsesområdet står i finansloven. Lovgivningen presiserer at sparebankstiftelser skal bruke deler av kapitalen til allmennyttige formål særlig for å fremme utviklingen i områder der midlene har sitt utspring.

 • Er Sparebankstiftelsen Hedmark en del av SpareBank 1 Østlandet?

  Nei. Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig finansstiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Stiftelsen er den største eieren av SpareBank 1 Østlandet og gavene som deles ut kommer i all hovedsak fra utbyttet fra eierskapet i banken.

 • Etiske retningslinjer for gavemottakere

  Etiske retningslinjer for gavemottakere

  Sparebankstiftelsen Hedmark har et langsiktig mål om å bidra til en positiv utvikling i Hedmarkssamfunnet, blant annet gjennom gaver til allmennyttige formål. Dette krever at organisasjoner som mottar gavemidler fra stiftelsen opptrer i tråd med følgende retningslinjer:

  • Ansvarlig bruk av gavemidlene

  Gavemidler som mottas fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal brukes som avtalt og kun til de formål som er spesifisert i avtalen. Det forventes at mottaker følger gjeldende lover og regler.

  • Anti-korrupsjon og integritet

  Sparebankstiftelsen har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser hos organisasjoner som mottar støtte. Alle former for uetisk påvirkning eller urettferdig fordel er forbudt.

  • Bærekraft

  Organisasjoner som mottar støtte skal bygge opp under FNs bærekraftsprinsipper og jobbe for å minimere miljøpåvirkningen.

  • Mangfold og inkludering

  Organisasjoner som mottar støtte skal fremme mangfold, likestilling og inkludering. Menneskerettighetene skal respekteres. Diskriminering i noen form tolereres ikke.

  • Brudd på retningslinjer

  Ved brudd på disse retningslinjene kan gavemidlene trekkes tilbake eller kreves tilbakebetalt.

 • Gir Stiftelsen støtte til restaurering av verneverdige bygg?

  Stiftelsen samarbeider med Fortidsminneforeningen om søknadsordningen “Kulturarv Hedmark”. Les mer om ordningen her.