Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 175 års bankdrift i fylket. Stiftelsen er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. Vi bidrar til bankens videre utvikling og sørger for at store verdier føres tilbake til samfunnet og befolkningen i Hedmark.

Store deler av SpareBank 1 Østlandet sin egenkapital kommer fra lokal sparebankvirksomhet og sammenslåinger i Hedmark siden midten av 1800 tallet. En betydelig andel av avkastningen på denne formuen skal deles ut til almennyttige formål i Hedmark.

Stiftelsen skal bidra til bankens videre utvikling, samtidig som den skal sørge for at verdier føres tilbake til det samfunnet som bygde opp denne kapitalen. Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Østlandet og videreføre sparebanktradisjonen.

Historie

SpareBank 1 Østlandet har sine Hedmark-røtter i lokale sparebanker som ble etablert her i området fra 1845. Midler fra lokale kornmagasin, allmenninger, kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene i Hedmark. Gjennom flere fusjoner har over 20 lokale sparebanker utviklet seg til å bli Hedmarks største kapitalkilde med hovedsete på Hamar.

1. april 2017 fusjonerte Sparebanken Hedmark med SpareBank 1 Oslo Akershus og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. 13. juni 2017 ble SpareBank 1 Østlandet børsnotert.

Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet.

 

 • Pressemeldinger
 • Årsrapporter
 • Etiske retningslinjer

  Sparebankstiftelsen Hedmark er en uavhengig stiftelse med et langsiktig mål om å bidra til en positiv utvikling i Hedmarkssamfunnet. Gavesøkere, myndigheter, samarbeidspartnere og allmenheten skal ha tillit til vår kompetanse, kvalitet og integritet.
  De etiske retningslinjene angir grunnprinsippene for vår personlige atferd og forretningsskikk og utgjør rammeverket som skal sikre at vi opptrer i samsvar med relevant lovgiving, interne retningslinjer og våre grunnverdier.

  Retningslinjene gjelder for ansatte i Sparebankstiftelsen Hedmark, samt for alle medlemmer av de styrende organer. Alle skal gjøres kjent med de etiske retningslinjene og utføre sine oppgaver i tråd med disse. Dersom vi er usikre på betydningen av retningslinjene eller står overfor et etisk dilemma, søker vi råd og tar det opp med nærmeste leder eller en kollega.

  1. Vi kommuniserer aktivt, åpent og redelig

  Sparebankstiftelsen Hedmarks omdømme hviler på at vi har høy troverdighet i alt vi foretar oss. Vår kommunikasjon skal derfor være basert på åpenhet, saklighet og sannferdighet.
  Alle søknader om gaver er konfidensiell informasjon, mens alle gavetildelinger er offentlige.

  2. Vi opptrer forretningsmessig

  Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter store økonomiske verdier og må drives etter forretningsmessige prinsipper. En kompetent langsiktige forvaltning er en forutsetning for et langsiktig og vesentlig eierskap i SpareBank 1 Østlandet og en betingelse for å oppfylle samfunnsrollen.

  3. Vi oppfører oss ansvarlig

  Sparebankstiftelsen Hedmark disponerer store midler. Omgivelsene skal ha tillit til at vi disponerer disse midlene til beste for allmennheten. Vi skal blant annet holde en høy bevissthet om dette gjennom et ansvarlig nivå på arrangementer og andre utgifter i Stiftelsens regi.

  4. Vi tar ikke imot

  Vi tar ikke imot gaver eller deltar på arrangement som er egnet til å påvirke vår objektivitet og uavhengighet. Vi skal heller ikke tilby dette til våre samarbeidspartnere, forretningskontakter, kunder, leverandører eller andre.
  Vår hovedmodell er å dekke egne medarbeideres reise- og oppholdsutgifter. Alle personlige gaver som går ut over rene oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, skal returneres giveren.

  5. Vi unngår interessekonflikter

  Ingen skal ta del i eller søke å påvirke en beslutning når det foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til den enkeltes uavhengighet. Vi er særlig aktsomme når vi får en arbeidsmessig situasjon som involverer egne interesser, familie eller nære venner. Generelt gjelder at den som har egeninteresse i utfallet av en sak,  i familie med eller vennskap til noen som har egeninteresse i saken, ikke skal behandle eller avgjøre vedkommende sak.

  Vi er selv ansvarlig for å håndtere alle habilitets- og interessekonflikter på en forsvarlig måte.

  6. Vi er diskrete

  Fortrolig behandling av informasjon er en viktig forutsetning for tillit. Alle har taushetsplikt om fortrolige forhold som en har fått kunnskap om gjennom arbeidet i Stiftelsen. Det gjelder både kunnskap om Stiftelsen, eierskap, de som søker gaver fra Stiftelsen eller andre interessenter. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet eller tillitsvervet i Stiftelsen er avsluttet.

  7. Oppfølging og konsekvenser

  Det forutsettes at alle følger de etiske retningslinjene og bidrar til at de overholdes. Alvorlige overtredelser vil kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet eller tillitsvervet.

  Godkjent av styret, 18.01.2018

   

 • Vedtekter
  1 Alminnelige bestemmelser

  § 1-2 Firma og forretningskontor

  Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Hedmark.
  Stiftelsens forretningskontor er i Hamar kommune.

  § 1-2 Formål

  Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Østlandet med sikte på å opprettholde sin relative eierandel i SpareBank 1 Østlandet, blant annet gjennom deltagelse i emisjoner. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, likviditet og risikojustert avkastning.
  Stiftelsen kan disponere deler av overskuddet og dele ut utbyttemidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttemidler fortrinnsvis ta hensyn til regionen som har bygget opp kapitalen i Sparebanken Hedmark.

  Gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Østlandet skal stiftelsen videreføre sparebanktradisjonene i Hedmark. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

  § 1-3 Stiftelsens kapital

  Stiftelsen opprettes med 79 740 000 egenkapitalbevis pålydende kr 50 i SpareBank 1 Østlandet og et kontantbeløp på kr 1 000 000. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 1 400 000 000. Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

  Stiftelsen skal ha en eierandel i SpareBank 1 Østlandet som utgjør mer enn 1/3 av bankens utstedte eierandelskapital.

  § 1-4 Opptak av lån

  Stiftelsen kan oppta lån i samsvar med de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

  2 Stiftelsens organer

  § 2-1 Organene

  Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.
  I tillegg skal stiftelsen ansette en daglig leder.

  § 2-2 Valg av generalforsamlingen

  Generalforsamlingen skal bestå av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

  Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen. Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant innskytere som de siste seks måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i SpareBank 1 Østlandet over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

  Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres i minst 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.
  Medlemmer til generalforsamlingen velges for fire år. Varamedlemmer skal velges for ett år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted. Ingen kan inneha verv som medlem eller varamedlem av generalforsamlingen for et samlet tidsrom lenger enn 12 år.

  Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen året etter at stiftelsen er opprettet. Ved opprettelse av stiftelsen velger representantskapet i Sparebanken Hedmark medlemmer til generalforsamlingen. Hvert år velges henholdsvis tre, fire, tre og fire medlemmer til generalforsamlingen. For de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, avgjøres det ved loddtrekning hvem som skal uttre de tre første årene.

  Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for ett år.
  Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

  § 2-3 Avholdelse av generalforsamling

  Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2016. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
  4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og      valgkomiteen
  5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
  6. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet
  7. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
  8. Beslutte eventuell gransking
  9. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål.
  10. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

  I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

  1. Avhendelse av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
  2. Endring av stiftelsens vedtekter
  3. Beslutte omdanning av stiftelsen
  4. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av SpareBank 1 Østlandet til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Østlandets virksomhet
  5. Oppløsning av stiftelsen

  Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer.
  Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.
  Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen, om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

  Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

  Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.
  Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

  Beslutning som nevnt i punkt 11 krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene, likevel slik at beslutning om salg av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet som inngår i grunnkapitalen eller som bringer stiftelsens eierandel under 50 prosent krever tilslutning fra samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutninger som nevnt i punkt 12 til 15 krever tilslutning fra samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

  Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

  Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

  § 2-4 Styret

  Stiftelsen skal ha et styre på fem medlemmer og tre varamedlemmer, hvorav to medlemmer og ett varamedlem skal være bosatt i region Hedemarken, ett medlem og ett varamedlem skal være bosatt i region Glåmdalen, og ett medlem og ett varamedlem bosatt i region Østerdalen, samt en uavhengig styreleder bosatt i Hedmark.
  Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

  Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen. I første periode tjenestegjør to medlemmer i ett år. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at ingen kan velges som medlem eller varamedlem for et samlet tidsrom lenger enn 12 år. Ved opprettelse av stiftelsen velger representantskapet i Sparebanken Hedmark medlemmer, herunder leder, til styret.

  Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som er representert i generalforsamlingen. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

  Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i SpareBank 1 Østlandet eller annet selskap i samme konsern. Dette er likevel ikke til hinder for at medlemmer eller varamedlemmer av styret kan velges til å representere stiftelsen i bankens organer i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.
  Medlemmer og varamedlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet eller med et annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Østlandet. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, trer varamedlemmet inn i vedkommendes sted dersom det er oppnevnt varamedlemmer, ellers foretas suppleringsvalg. Dersom det er varamedlemmet som rammes, bortfaller vedkommende varamedlem.

  § 2-5 Styrets saksbehandling

  Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene.
  Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

  Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

  En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.
  Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

  § 2-6 Inhabilitet

  Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.
  Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

  § 2-7 Representasjon utad

  Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

  § 2-8 Daglig leder

  Styret skal ansette en daglig leder. Daglig leder skal være bosatt i Hedmark.
  Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

  Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med SpareBank 1 Østlandet eller med et annet selskap i samme konsern som Sparebank 1 Østlandet. Daglig leder kan heller ikke ha ansettelse i SpareBank 1 Østlandet eller annet selskap i samme konsern som SpareBank 1 Østlandet.

  § 2-9 Valgkomiteen

  Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for to år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av representantskapet i Sparebanken Hedmark.
  Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer og varamedlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes. Valgkomiteens arbeid fremgår av egen instruks.

  3 Forvaltning og disponering av stiftelsens midler

  § 3-1 Forvaltningen av stiftelsens midler

  Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Forvaltningen av stiftelsens midler skal være forsvarlig og styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte og i tråd med stiftelsens formål, jfr. ovennevnte og § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.
  Stiftelsens kortsiktige midler skal plasseres i bank og rentebærende papirer med lav risiko.

  For å være i tråd med stiftelsens formål, skal stiftelsen i sin forvaltning, så langt som mulig, sørge for at stiftelsens grunnkapital opprettholdes, samt at eierskapet til enhver tid minst skal utgjøre mer enn 1/3 av utstedte egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet, jf. § 1-3.

  § 3-2 Disponering av stiftelsens midler

  Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens formål, jf. § 1-2 og fastsetter nærmere retningslinjer for utdelingen.

  Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

  4 Andre bestemmelser

  § 4-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

  Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.
  Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

  § 4-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

  Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.
  Som sparebankvirksomhet regnes i denne forbindelse også fremme av SpareBank 1 Østlandets virksomhet forutsatt at banken driver virksomhet i distrikter hvor Sparebanken Hedmark drev virksomhet på tidspunktet for etablering av stiftelsen.
  Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.