Etiske retningslinjer for gavemottakere

Sparebankstiftelsen Hedmark har et langsiktig mål om å bidra til en positiv utvikling i Hedmarkssamfunnet, blant annet gjennom gaver til allmennyttige formål. Dette krever at organisasjoner som mottar gavemidler fra stiftelsen opptrer i tråd med følgende retningslinjer:

  • Ansvarlig bruk av gavemidlene

Gavemidler som mottas fra Sparebankstiftelsen Hedmark skal brukes som avtalt og kun til de formål som er spesifisert i avtalen. Det forventes at mottaker alltid følger gjeldende lover og regler.

  • Anti-korrupsjon og integritet

Sparebankstiftelsen har nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser hos organisasjoner som mottar støtte. Alle former for uetisk påvirkning eller urettferdig fordel er forbudt.

  • Bærekraft

Organisasjoner som mottar støtte skal bygge opp under FNs bærekraftsprinsipper og jobbe for å minimere miljøpåvirkningen.

  • Mangfold og inkludering

Organisasjoner som mottar støtte skal fremme mangfold, likestilling og inkludering. Menneskerettighetene skal respekteres. Diskriminering i noen form tolereres ikke.

  • Brudd på retningslinjer

Ved brudd på disse retningslinjene kan gavemidlene trekkes tilbake eller kreves tilbakebetalt.