Kunngjøring om valgmøte og forslag til kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark 2018

Valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark, avholdes 15. mars kl. 15.00 i lokalene til Sparebankstiftelsen Hedmark i Vangsvegen 62, Hamar.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen. Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Her fremgår det hvem som er på valg.

Navn Region Verv På valg i 2018
Bjørnar Otterhaug Glåmdalen Medlem
Iren Carlstrøm Glåmdalen Medlem

 Ja

Jan Gjerdrum Glåmdalen Medlem
Torunn Lilljan Syversen Glåmdalen Medlem
Eli Arnkværn Bryhni Hedmarken Medlem
Elisabeth Frydenlund Hedmarken Medlem
Gunnar Martinsen Hedmarken Medlem
Marit Johnsrud Hedmarken Medlem
Olav Vold Hedmarken Medlem
Per Eilif Sandberg Hedmarken Medlem

Ja

Gudrun Sanaker Lohne Østerdalen Medlem

Ja

Nils-Erik Haagenrud Østerdalen Medlem
Reidun Joten Østerdalen Medlem
Roar Stormoen Østerdalen Medlem
Erlend Inselseth Røhnebæk Glåmdalen Varamedlem

Ja

Knut Aandstad Glåmdalen Varamedlem

Ja

Ingelin Opsahl Hedmarken Varamedlem

Ja

Jon Gunnar Karterud Hedmarken Varamedlem

Ja

Svein Åge Kjendlie Hedmarken Varamedlem

Ja

Ivar Haraldseid Østerdalen Varamedlem

Ja

Marianne Steenland Østerdalen Varamedlem

Ja

Sparebankstiftelsen har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere har anledning til å fremme forslag til kandidater, med angivelse av navn, adresse, fødselsdato og yrke.

Forslagene må være oversendt Sparebankstiftelsen Hedmark, Vangsvegen 62, 2317 Hamar, senest 18. januar 2018 eller på epost til tad@sbhs.no.

Valgkomiteen utarbeider på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger en valgliste.

Valglisten vil bli publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 26. februar.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Stemmeberettigede på valgmøte og valgbare er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på minst kr. 500. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten må kunne dokumenteres. Representant som møter for annen innskyter, må kunne dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.

Påmelding til valgmøtet må skje innen 13. mars til Tore Anstein Dobloug (tad@sbhs.no), telefon: 480 93 175.

Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme.

Fullmakten kan sendes til ovennevnte e-postadresse eller leveres til fullmektigen og medbringes til valgmøtet. Fullmakter som gis til styrets leder bes oversendt innen 13. mars.

Hamar, 04.01.2018
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder