Valgkomiteens innstilling – valg til generalforsamlingen 2018

Valgmøtet for 2018 er nå gjennomført og valgkomiteens innstilling (se under) ble enstemmig vedtatt. Her kan du også lese protokoll valgmøte i Stiftelsen 15.03.18.

 

Valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark, avholdes 15. mars klokken 10.00 i lokalene til Stiftelsen, Vangsvegen 62, 2317 Hamar.

Påmelding sendes skriftlig til post@sbsh.no. Frist for påmelding og fullmakt (se under) er 13.03.18.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av:

 • seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken
 • fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen
 • fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

Valgkomiteens innstilling

Følgende generalforsamlingsmedlemmer er på valg:

 • Per Eilif Sandberg, Hedmarken
 • Gudrun Sanaker Lohne, Østerdalen
 • Iren Carlstrøm, Glåmdalen

Samtlige varamedlemmer er på valg.

Alle generalforsamlingsmedlemmene som er på valg stiller til gjenvalg. Følgende varamedlemmer stiller ikke til gjenvalg: Knut Aandstad fra Glåmdalen og Svein Åge Kjendlie fra Hedmarken.

Valgkomiteens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremgår av “Instruks for valgkomiteen”:

 • Kompetanse – både formell utdanning og erfaringsbakgrunn skal vektlegges
 • Bransje – ulike bransjer bør være representert
 • Geografi – geografisk fordeling av representasjon i henhold til Stiftelsens vedtekter
 • Kjønn – en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene
 • Habilitet –habilitetskonflikter bør unngås
 • Tjenestetid – hensynet til kontinuitet må veies opp mot behovet for fornyelse

Foreslåtte kandidater

Valgkomiteen består av leder Gunnar Martinsen (Hedmarken), Gudrun Sanaker Lohne (Østerdalen) og Iren Carlstrøm (Glåmdalen). Som medlem på valg og medlem av valgkomiteen deltok ikke Gudrun Sanaker Lohne i innstillingen av kandidat til generalforsamlingen fra region Østerdalen og Iren Carlstrøm deltok ikke i innstillingen av generalforsamlingskandidat fra region Glåmdalen.

Det er til sammen kommet inn forslag på ytterligere seks nye kandidater til generalforsamlingen:

 • Hedmarken: Erik Ringnes, Jørgen Gudbrandsen, Tor Arne Myhre, Thore Nybakke.
 • Østerdalen: Mette Løhren og Morten Gustu.
 • Glåmdalen: Ingen.

Som nytt varamedlem fra Glåmdalen foreslås Synne Stolpe og Tor-Olav Lierhagen for Hedmarken. Det har ikke kommet inn andre forslag.

Alle de foreslåtte kandidatene til valget er kvalifiserte ut fra de formelle kravene.

Generalforsamlingsmedlemmene innstilles i prioritert rekkefølge. Ved stemmelikhet velges den som står først. Stemmegivere kan kun stemme på kandidater fra sin region.

Ut fra en samlet vurdering er valgkomiteens innstilling til valg til generalforsamlingen som følger:

 

Medlemmer til generalforsamlingen:
Hedmarken Østerdalen Glåmdalen
1.Erik Ringnes 1.Gudrun Sanaker Lohne 1.Iren Carlstrøm
2.Per Eilif Sandberg 2.Mette Løhren
3.Jørgen Gudbrandsen 3.Morten Gustu
4.Tor Arne Myhre
5.Thore Nybakke
Varamedlemmer til generalforsamlingen:
Hedmarken Østerdalen Glåmdalen
Ingelin Opsahl Ivar Haraldseid Erlend I. Røhnebæk
Jon Gunnar Karterud Marianne Steenland Synne Stolpe
Tor Olav Lierhagen

 

Hvem kan stemme?

Stemmeberettigede på valgmøte og valgbare må være innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på minst kr. 500 og bosatt i Hedmark. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Innskyterne kan kun stemme på kandidat fra sin region. Stemmeretten må kunne dokumenteres. Representant som møter for annen innskyter, må kunne dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.

Påmelding til valgmøte eller fullmakt
Påmelding til valgmøtet må skje innen 13. mars klokken 12.00 til: post@sbsh.no. Ved spørsmål kontakt, Tore Anstein Dobloug,  direktør i Stiftelsen på telefon: 480 93 175 eller epost tad@sbsh.no.

Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder Nils Arne Nordheim, eller andre til å stemme ved å benytte Fullmaktsskjema valgmøte 15.03.18.

Fullmakten kan sendes til ovennevnte e-postadresse eller leveres til fullmektigen og medbringes til valgmøtet.

Fullmakter som gis til styrets leder bes oversendt innen 13. mars klokken 12.00.

I forkant av valgkomiteens arbeid ble det gjennom kunngjøring åpnet for forslag til kandidater. Forslagsrunden ble avsluttet 18. januar 2018.