Kunngjøring om elektronisk valg og forslag til kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark 2019

 

 

Valgresultat generalforsamling 2019

For første gang har Sparebankstiftelsen Hedmark gjennomført et elektronisk valg til sin generalforsamling. Etter en nominasjonsprosess fra midten av desember 2018 ble valget gjennomført elektronisk i perioden 11. til 18. februar 2019. Valget var et samarbeid med SpareBank 1 Østlandet og ble gjennomført på bankens nettside.

Valget ble markedsført i både bankens og Stiftelsens sosiale medier og totalt stemte 330 innskytere i SpareBank 1 Østlandet i stiftelsesvalget.

Kunngjøring av valgliste 28.01.19

 

Valglisten ble publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 28. januar 2019. Selve valget foregår elektronisk på bankens nettsider i perioden 11. til 18. februar.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen 2019 arrangeres på Hamar 11. april.

Stemmeberettigede under valget er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på et minstebeløp som fastsettes av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

Generalforsamlingsmedlemmene innstilles i prioritert rekkefølge. Ved stemmelikhet velges den som står først. Stemmegivere kan kun stemme på kandidater fra sin region. Etter en samlet vurdering har valgkomiteen kommet til følgende innstilling:

Medlemmer til generalforsamlingen
Hedmarken Østerdalen Glåmdalen
1. Gunnar Martinsen 1. Reidun Joten 1. Bjørnar Otterhaug
2. Odd Hermann Børke 2. Inga Sørensen
3. Ludvig Bjerke-Narud
Varamedlemmer til generalforsamlingen
Hedmarken Østerdalen Glåmdalen
Ingelin Opsahl Marianne Steenland Erlend I. Røhnebæk
Jon Gunnar Karterud Tore Martin Olden Stensberg Synne Stolpe
Tor Olav Lierhagen

Disse kan stemme i valget til generalforsamlingen:

Stemmeberettigede under valget må:

  • være bosatt i Hedmark
  • være innskytere i SpareBank 1 Østlandet
  • ha hatt innskudd på minimum 500 kroner.
  • være myndig

Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

 

 

Fra kunngjøringen om valg og nominasjon (kunngjort 17.12.18)

 

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark, avholdes elektronisk på nettsidene til SpareBank 1 Østlandet i periode 11. til 18. februar 2019.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen. Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Her fremgår det hvem som er på valg:

Navn Region Verv På valg i 2019
Bjørnar Otterhaug Glåmdalen Medlem  Ja
Iren Carlstrøm Glåmdalen Medlem
Jan Gjerdrum Glåmdalen Medlem
Torunn Lilljan Syversen Glåmdalen Medlem
Eli Arnkværn Bryhni Hedmarken Medlem
Elisabeth Frydenlund Hedmarken Medlem  Ja
Gunnar Martinsen Hedmarken Medlem  Ja
Marit Johnsrud Hedmarken Medlem
Olav Vold Hedmarken Medlem
Erik Ringnes Hedmarken Medlem
Gudrun Sanaker Lohne Østerdalen Medlem
Nils-Erik Haagenrud Østerdalen Medlem
Reidun Joten Østerdalen Medlem  Ja
Roar Stormoen Østerdalen Medlem
Erlend Inselseth Røhnebæk Glåmdalen Varamedlem

Ja

Synne Stolpe Glåmdalen Varamedlem

Ja

Ingelin Opsahl Hedmarken Varamedlem

Ja

Jon Gunnar Karterud Hedmarken Varamedlem

Ja

Tor Olav Lierhagen Hedmarken Varamedlem

Ja

Ivar Haraldseid Østerdalen Varamedlem

Ja

Marianne Steenland Østerdalen Varamedlem

Ja

Sparebankstiftelsen har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere har anledning til å fremme forslag til kandidater, ved å bruke skjemaet under. Forslagene måtte være innsendt senest 7. januar 2019. 

Valgkomiteen utarbeidet på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger en valgliste (se over).

Valglisten ble publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 28. januar 2019. Selve valget foregår elektronisk på bankens nettsider i perioden 11. til 18. februar.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen 2019 arrangeres på Hamar 11. april.

Stemmeberettigede under valget er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på et minstebeløp som fastsettes av styret i Sparebankstiftelsen Hedmark. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

Har du spørsmål rundt nominasjonen eller valget, kan du kontakte Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

 

Hamar, 10.12.2018
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder