Valg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark 2020

PROTOKOLL FRA VALGMØTE I SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK

Den 20. februar 2020 kl. 15.00 ble det avholdt valgmøte til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark i Stiftelsens lokaler i Hamar. Møtet ble ledet av styrets leder Nils Arne Nordheim.

Fra styret i Stiftelsen møtte Nils Arne Nordheim. Fra administrasjonen møtte daglig leder Tore-Anstein Dobloug og leder samfunn og gaver Kristin Vitsø Bjørnstad.

Til å undertegne protokollen ble valgt Nils Arne Nordheim og Tore Anstein Dobloug.

Kunngjøringen av valgmøtet ble lagt ut på hjemmesidene til Stiftelsen den 11. desember 2019. Kunngjøringen ble også annonsert i lokalaviser i Hedmark. Valglisten ble kunngjort den 3. februar 2020.

Valget er forberedt av valgkomiteen bestående av Gunnar Martinsen (leder), Iren Carlstrøm og Gudrun Sanaker Lohne.

Følgende generalforsamlingsmedlemmer var på valg:

Eli Arnkværn Bryhni, Hedmarken

Roar Stormoen, Østerdalen

Jan Gjerdrum, Glåmdalen

Samtlige varamedlemmer er på valg.

Valgkomiteens innstilling

 Valgkomiteens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremgår av “Instruks for valgkomiteen”:

  • Kompetanse – både formell utdanning og erfaringsbakgrunn skal vektlegges
  • Bransje – ulike bransjer bør være representert
  • Geografi – geografisk fordeling av representasjon i henhold til Stiftelsens vedtekter
  • Kjønn – en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene
  • Habilitet – habilitetskonflikter bør unngås
  • Tjenestetid – hensynet til kontinuitet må veies opp mot behovet for fornyelse

 

 

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater i prioritert rekkefølge (ved stemmelikhet velges den som står først).

 

Det skulle velges et ordinært medlem fra hver region:

 

Medlemmer Hedmarken Medlemmer Glåmdalen Medlemmer Østerdalen
1.     Eli Arnkværn Bryhni

2.     Odd Herman Roel Børke

3.     Svein Arild Johnsgård

1.     Jan Gjerdrum

2.     Erlend Røhnebæk

3.     Kjell Bjarte Kvinge

1.     Roar Stormoen

2.     Line M. Rustad

3.     Jon Tømte

 

Det må velges tre varamedlemmer fra Hedmarken og to fra Glåmdalen og Østerdalen.

 

Varamedlemmer Hedmarken Varamedlemmer Glåmdalen Varamedlemmer Østerdalen
Ingelin Opsahl

Jon Gunnar Karterud

Tor Olav Lierhagen

Jan Petter Torgersrud

Kjell Magne Nordvi

Marianne Steenland

Tore Martin Olden Stensberg

 

 

 

Følgende ble valgt:

 

Medlemmer:

Eli Arnkværn Bryhni, Hedmarken

Jan Gjerdrum, Glåmdalen

Line M. Rustad, Østerdalen

 

Varamedlemmer:

Ingelin Opsahl, Hedmarken

Jon Gunnar Karterud, Hedmarken

Tor Olav Lierhagen, Hedmarken

Jan Petter Torgersrud, Glåmdalen

Kjell Magne Nordvi, Glåmdalen

Marianne Steenland, Østerdalen

Tore Martin Olden Stensberg, Østerdalen

 

 

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Kunngjøring

Valgmøte for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark, avholdes 20. februar kl. 15.00 i lokalene til Sparebankstiftelsen Hedmark i Vangsvegen 62, Hamar.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i stiftelsen. Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer. Her fremgår det hvem som er på valg.

Navn Region På valg i 2020 Verv
Olav Vold Hedmarken Medlem
Eli Arnkværn Bryhni Hedmarken Ja Medlem
Jan Gjerdrum Glåmdalen Ja Medlem
Marit Johnsrud Hedmarken Medlem
Roar Stormoen Østerdalen Ja Medlem
Gudrun Sanaker Lohne Østerdalen Medlem
Iren Carlstrøm Glåmdalen Medlem
Bjørnar Otterhaug Glåmdalen Medlem
Nils-Erik Haagenrud Østerdalen Medlem
Erik Ringnes Hedmarken Medlem
Reidun Joten Østerdalen Medlem
Torunn Lilljan Syversen Glåmdalen Medlem
Gunnar Martinsen Hedmarken Medlem
Ludvig Bjerke-Narud Hedmarken Medlem
Ingelin Opsahl Hedmarken Ja Vara
Jon Gunnar Karterud Hedmarken Ja Vara
Synne Stolpe Glåmdalen Ja Vara
Marianne Steenland Østerdalen Ja Vara
Tor Olav Lierhagen Hedmarken Ja Vara
Erlend Inselseth Røhnebæk Glåmdalen Ja Vara
Ivar Haraldseid Østerdalen Ja Vara

Sparebankstiftelsen har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere har anledning til å fremme forslag til kandidater, med angivelse av navn, adresse, fødselsdato og yrke.

Valgkomiteen har på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger kommet til følgende innstilling:

 

Hedmarken Glåmdalen Østerdalen
1 Eli Arnkværn Bryhni Jan Gjerdrum Roar Stormoen
2 Odd-Herman Roel Børke Erlend Røhnebæk Line M. Rustad
3 Svein Arild Johnsgård Kjell Bjarte Kvinge Jon Tømte
Vara 1 Ingelin Opsahl Jan Petter Torgersrud Marianne Steenland
Vara 2 Jon Gunnar Karterud Kjell Magne Nordvi Tore Martin Olden Stensberg

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Valgmøte skjer i Stiftelsens lokaler 20. februar klokken 15.00. 

Stemmeberettigede på valgmøte og valgbare er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på minst kr. 2.500. Hver innskyter har én stemme og ingen innskyter kan avgi mer enn én stemme. Stemmeretten må kunne dokumenteres. Representant som møter for annen innskyter, må kunne dokumentere sin rett til å møte på dennes vegne.

Påmelding til valgmøtet må skje senest 13. februar 2020 til Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder. Innskytere som ikke selv har anledning til å delta på valgmøtet, kan gi fullmakt til styrets leder Nils Arne Nordheim, eller andre til å stemme ved å benytte Fullmaktsskjema valgmøte 20.02.20

Fullmakter må sendes senest 12. februar 2020 til tad@sbsh.no.

Hamar, 11.12.2019
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder