Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark.

PROTOKOLL FRA VALG I SPAREBANKSTIFTELSEN HEDMARK 2022

Fra den 14. februar til den 21. februar ble det avholdt elektronisk valg til generalforsamlingen i
Sparebankstiftelsen Hedmark i Stiftelsens. Valget ble teknisk tilrettelagt av Kantega.

Totalt 125 innskytere stemte ved valget.

Kunngjøringen av nominasjon og valg ble lagt ut på hjemmesidene til Stiftelsen den 10. desember 2022. Kunngjøringen ble annonsert bredt på sosialer medier i Hedmark, og i samtlige av regionens aviser. Valglisten ble kunngjort den 27. januar 2022.

Valget er forberedt av valgkomiteen bestående av Gunnar Martinsen (leder), Iren Carlstrøm og Gudrun Sanaker Lohne.

Følgende generalforsamlingsmedlemmer var på valg:

Erik Ringnes, Hedmarken
Gudrun Sanaker Lohne, Østerdalen
Iren Carlstrøm, Glåmdalen

Samtlige varamedlemmer var på valg.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremgår av
“Instruks for valgkomiteen”:
– Kompetanse – både formell utdanning og erfaringsbakgrunn skal vektlegges
– Bransje – ulike bransjer bør være representert
– Geografi – geografisk fordeling av representasjon i henhold til Stiftelsens vedtekter
– Kjønn – en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene
– Habilitet – habilitetskonflikter bør unngås
– Tjenestetid – hensynet til kontinuitet må veies opp mot behovet for fornyelse

Valgkomiteen innstilte følgende kandidater i prioritert rekkefølge (ved stemmelikhet velges den som står først). Det skal velges ett medlem fra Hedmarken, ett fra Østerdalen og ett medlem fra Glåmdalen. Videre velges det tre varamedlemmer fra Hedmarken og to fra Glåmdalen og to fra Østerdalen. Den med flest stemmer blir medlem og videre velges varamedlemmer i rekkefølgen stemmetallet viser.

Dette var valgkomiteens innstilling:

Hedmarken:
1. Erik Ringnes
2. Beate Follestad
3. Mari Skjærstad
4. Tor Olav Lierhagen
5. Per Kristian Mengshoel

Glåmdalen:
1. Iren Carlstrøm
2. Jan Petter Torgersrud
3. Kjetil Moe Løvberg
4. Mette Anderssen

Østerdalen:
1. Gurdrun Sanaker Lohne
2. Kjetil Svingen
3. Marianne Steenland
4. Hanne Kathrine Sjølie

Følgende ble valgt:

Medlemmer:
Mari Skjærstad, Hedmarken
Mette Anderssen, Glåmdalen
Hanne Kathrine Sjølie, Østerdalen

Varamedlemmer:
Erik Ringnes, Hedmarken
Beate Follestad, Hedmarken
Per Kristian Mengshoel, Hedmarken
Iren Carlstrøm, Glåmdalen
Kjetil Moe Løvberg, Glåmdalen
Marianne Steenland, Østerdalen
Gudrun Sanaker Lohne, Østerdalen

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år.

Valget 2022 er avsluttet

Det elektroniske valget ble avsluttet 21. februar klokke 23.59. Resultatet av valget blir snart kunngjort på denne siden.

Om valget 2022

Valget av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark foregår elektronisk mellom 14. og 21. februar. For å stemme må du være bosatt i Hedmark, være fylt 18 år og hatt minimum 2.500 kroner i innskudd i SpareBank 1 Østlandet over det siste halve året.

Det skal velges ett medlem til generalforsamlingen fra Hedmarken, Østerdalen og Glåmdalen for en periode på fire år. Fra Hedmarken velges det tre varamedlemmer og fra Østerdalen og Glåpmdalen to. Varamedlemmene velges for ett år.

Kandidatene er rangert etter valgkomiteens innstilling. Den med flest stemmer blir valgt som medlem, de to (tre for Hedmarken) neste blir varamedlemmer
i den rekkefølge stemmetallet viser. Ved stemmelikhet legges valgkomiteens innstilling til grunn.

Generalforsamlingen er det høyeste organet i Sparebankstiftelsen Hedmark og har blant annet som oppgave å velge medlemmer til styret til Stiftelsen og beslutte vedtektsendringer. Generalforsamlingen har normalt 1-2 møter i året.

Valgkomiteen innstiller følgende valgliste av kandidater i prioritert rekkefølge:

Hedmarken:
1. Erik Ringnes, Stange
2. Beate Follestad, Ringsaker
3. Mari Skjærstad, Hamar
4. Tor Olav Lierhagen, Ringsaker
5. Per Kristian Mengshoel, Hamar

Østedalen:
1. Gudrun Sanaker Lohne, Trysil
2. Kjetil Svingen, Trysil
3. Marianne Steenland, Tynset
4. Hanne Kathrine Sjølie, Rendalen

Glåmdalen:
1. Iren Carlstrøm, Kongsvinger
2. Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger
3. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger
4. Mette Anderssen, Kongsvinger

Listene ble offentliggjort 27. januar. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Martinsen, Ringsaker (leder), Gudrun Sanaker Lohne, Trysil og Iren Carlstrøm, Kongsvinger. Valgkomiteens innstilling var enstemmig. Du kan stemme mellom 14. februar og 21. februar.

For å stemme benytter du lenken nedenfor og logger deg inn med BankID. (ekstern lenke: https://valg.kantega.no/valg/hed ).

Offentliggjøring av valgkomiteens innstilling etter møtet 19. januar 2022:

Det skal velges ett medlem fra Hedmarken, ett medlem fra Østerdalen og ett fra Glåmdalen.

I tillegg skal det velges to varamedlemmer fra Østerdalen og Glåmdalen og tre varamedlemmer fra Hedmark. Kandidatene med flest stemmer etter valget blir medlem i generalforsamlingen for fire år. Videre velges de med nest flest stemmer, og nedover, som vara for ett år (se kunngjøringen lenger ned på siden for mer informasjon om det elektroniske valget).

Valgkomiteen innstiller følgende valgliste i prioritert rekkefølge:

Hedmarken:
1. Erik Ringnes, Stange
2. Beate Follestad, Ringsaker
3. Mari Skjærstad, Hamar
4. Tor Olav Lierhagen, Ringsaker
5. Per Kristian Mengshoel, Hamar

Østedalen:
1. Gudrun Sanaker Lohne, Trysil
2. Kjetil Svingen, Trysil
3. Marianne Steenland, Tynset
4. Hanne Kathrine Sjølie, Rendalen

Glåmdalen:
1. Iren Carlstrøm, Kongsvinger
2. Jan Petter Torgersrud, Kongsvinger
3. Kjetil Moe Løvberg, Kongsvinger
4. Mette Anderssen, Kongsvinger

Listene ble offentliggjort 27. januar. Valgkomiteen har bestått av Gunnar Martinsen, Ringsaker (leder), Gudrun Sanaker Lohne, Trysil og Iren Carlstrøm, Kongsvinger. Valgkomiteens innstilling var enstemmig.

Kunngjøring om valg og nominasjon

Valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark avholdes elektronisk på nettsidene til Stiftelsen i periode 14. til 21. februar 2022.

Generalforsamlingen består av 14 medlemmer og 7 varamedlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Sparebanken Hedmark som opprettet Sparebankstiftelsen Hedmark, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til Stiftelsens virksomhet. Generalforsamlingen skal bestå av henholdsvis seks medlemmer og tre varamedlemmer bosatt i region Hedmarken, fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Østerdalen og fire medlemmer og to varamedlemmer bosatt i region Glåmdalen.

I henhold til vedtektene skal valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i Stiftelsen. Nedenfor er en oversikt over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som er på valg:

Medlemmer:
• Erik Ringnes, Hedmarken
• Gudrun Sanaker Lohne, Østerdalen
• Iren Carlstrøm, Glåmdalen

Vara:
• Ingelin Opsahl, Hedmarken
• Jon Gunnar Karterud, Hedmarken
• Tor Olav Lierhagen, Hedmarken
• Jan Petter Torgersrud, Glåmdalen
• Kjetil Moe Løvberg, Glåmdalen
• Marianne Steenland, Østerdalen
• Tore Martin Olden Stensberg, Østerdalen

Sparebankstiftelsen Hedmark har en valgkomite som forbereder valget og innstiller på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere hadde anledning til å fremme forslag til kandidater ved å benytte et skjema på denne siden eller sende forslag til Stiftelsen på epost. Fristen for forslag var 7. januar 2022.
Valgkomiteen utarbeider, på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger, en valgliste som offentliggjøres 20.01.22.

Valglisten blir publisert på Sparebankstiftelsen Hedmarks nettside den 28. januar 2022. Selve valget foregår elektronisk på Stiftelsens nettsider i perioden 14. til 21. februar 2022.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for fire år, mens varamedlemmene velges for ett år. Generalforsamlingen 2022 arrangeres på Hamar 21. april.

Stemmeberettigede under valget er innskytere i SpareBank 1 Østlandet som de siste seks måneder har hatt innskudd på 2.500 kroner. Hver innskyter har én stemme til hver av posisjonene på valg. Stemmeretten vil verifiseres ved innlogging, ved bruk av BankID, i forbindelse med valget.

Har du spørsmål rundt nominasjonen eller valget, kan du kontakte Tore Anstein Dobloug (tad@sbsh.no), telefon: 480 93 175.

Hamar, 10.12.2022
Sparebankstiftelsen Hedmark
Nils Arne Nordheim
Styreleder