Vi ruster opp skolegårdene  

Stiftelsen har i 2022 for første gang gitt gaver til FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) ved skoler i Hedmark. Tidligere har man ikke hatt anledning til å søke om utstyr til skolegården da dette er et offentlig ansvar. Styret i Stiftelsen har imidlertid åpnet for støtte til prosjekter i skolegården for inntil 100 000 kroner, under forutsetning av at det er et spleiselag og at tiltaket er forbundet med frivillig innsats. Blant prosjektene som fikk støtte var for eksempel materiell til gapahuker ved Mo barnehage, Stange skole og Åsbygda skole.  

Det største prosjektet var imidlertid i regi av FAU Vålerskolen som skal utvikle en aktivitetspark, delvis innenfor og delvis utenfor skolens område. Prosjektet er godt forankret i kommunen og det har vært stor brukermedvirkning fra barn og unge. Støtten på 600.000 kroner fra Stiftelsen består av 100 000 kroner  til lekeapparater på skolens område og 500 000 kroner til et nytt skate- og sykkelanlegg utenfor skolens område.  

DRØMMEPROSJEKTET: Barn og unge i Våler har vært med på å planlegge det de har kalt «Vårt drømmeprosjekt» og som skal bli Våler aktivitetspark. Her skal både organisert og egen-organiserte aktiviteter være i samme område